• Visie

  Zelfontwikkeling door sport in teamverband is een belangrijke pijler onder een goed volwaardig en gezond leven. THOR wil als omnivereniging meewerken aan het stimuleren van sociale vaardigheden door uitdrukkelijk ook de samenwerking waar mogelijk te zoeken met andere organisaties, verenigingen en instellingen in Lippenhuizen en/of omgeving.

  THOR is een vereniging met diverse afdelingen zoals voetbal, volleybal, turnen, gymnastiek, jazzdans en hardlopen. Het doel van de sportvereniging is om de inwoners van Lippenhuizen en andere geïnteresseerden uit omliggende dorpen meerdere sporten ter beoefening aan te bieden. THOR zet zich optimaal in om het gezond bewegen te promoten, daarnaast ziet de vereniging sport ook als middel tot sociale interactie en het bevorderen van sociale cohesie. Sporters leren van jongs af aan belangrijke zaken tijdens de beoefening van hun teamsport zoals samenwerking door samenspel, talentontwikkeling en omgaan met winst of verlies. Voor iedere inwoner van Lippenhuizen moet het mogelijk zijn om in elke fase van zijn of haar leven, op grond van zelfgekozen beweegredenen, aan sport te doen.

 • Missie

  Om bovenstaande visie te realiseren is THOR er alles aan gelegen om een goede basis daarvoor te scheppen door een uitgebreid vrijwilligerskader, goede trainingsfaciliteiten, vaardige coaches en trainers en een enthousiast, gemotiveerd en betrokken bestuur. Het algemeen bestuur schept daartoe de voorwaarden en zet de algehele kaders uit die vervolgens door de verschillende afdelingen verder worden ingevuld.

  Een duurzaam accommodatiebeleid hoort vanzelfsprekend een uitgangspunt te zijn voor een vereniging die ook op langere termijn voor het dorp Lippenhuizen bestaansrecht denkt te hebben. SV THOR streeft daarbij naar een zo zuinig mogelijk energiegebruik in de accommodatie / kantine en eventueel het gebruik waar mogelijk van alternatieve energiebonnen en duurzame bouw. Innovatie hoort bij de teamspirit van SV THOR. THOR werkt samen met andere organisaties en verenigingen in het dorp zoals basisschool De Flecht, dorpshuis De Mande en Plaatselijk Belang.

  Daarnaast wil SV THOR grote groepen de mogelijkheid bieden tot ontspanning en zelfontwikkeling tegen relatief lage kosten. Sociale minima worden uitdrukkelijk niet bij voorbaat uitgesloten wanneer de kosten van lidmaatschap een belemmering voor de deelname zijn. THOR verwijst desgewenst door naar gemeentelijke instelling die inkomensondersteuning bieden aan sociale minima. Daarmee hoopt THOR een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van haar leden en de dorpsgemeenschap, te leveren.

  De vereniging wil zich onderscheiden en profileren door waarden als betrokken, dichtbij, ondernemend, professioneel, creatief, integer, veilig, respectvol en transparant. Met het oog op de integriteit en respect is er binnen de vereniging een Vertrouwenscontactpersoon aanwezig.

  Sponsoring en fondswerving zijn belangrijke bronnen om als vereniging inhoud te geven aan bovengenoemde missie, visie en waarden. Het algemeen bestuur van THOR is momenteel bezig om het sponsorbeleid verder handen en voeten te geven en te professionaliseren.