• Extra Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 december 2022

    De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is een wettelijke verplichting voor verenigingen en stichtingen en geldt voor alle besturen, dus ook voor ons. Hiervoor hebben we een aantal documenten opgesteld/geüpdatet, waarvoor we goedkeuring van de leden vragen. 

    Ter voorbereiding op de vergadering van 15 november zijn de conceptstukken naar alle leden gestuurd ter review (conceptversies 1-11-2022). De ontvangen feedback is besproken met de aanwezigen in de vergadering van 15 november en verwerkt in de stukken hieronder (aangepast nav feedback 15 nov). In de staat van wijziging hieronder is per document aangegeven wat de wijzigingen zijn: 

    Tijdens de extra Ledenvergadering op 15 november waren helaas te weinig leden aanwezig om een besluit te kunnen nemen (tweederde was minimaal nodig), daarom wordt een tweede vergadering gehouden op dinsdagavond 13 december om 19:30 op het leerplein van school om de aangepaste documenten vast te stellen met elkaar. 

    Zoals in de statuten staat beschreven: 'Indien geen twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken, doch niet eerde dan twee weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel tot statutenwijziging, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen.'